Information om behandling av personuppgifter

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som

gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få
större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur
våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt
eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen
kompletteras med andra regler, som gäller till exempel de krav som ställs på
patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och
tystnadsplikt.

Den här informationen syftar till att förklara hur Städarna
i Vetlanda AB hanterar dina personuppgifter. Om du har några frågor kring vår
personuppgiftsbehandling kan du vända dig till Hassan Nqila.

Syfte med vår lagring avseende kund/kundens personuppgifter

Syftet med användningen utav personuppgifterna är dels för egen dokumentation avseende uppdrag, nyttja uppgifterna för rut-avdraget och för att ständigt kunna få möjlighet till att förbättra kvalitéten och säkerheten. 

 

Personuppgiftsansvarig

Städarna i Vetlanda AB är ansvarig för de
personuppgifter som behandlas i samband med vårdkontakterna mellan dig och oss.
Kontaktuppgifter till Städarna i Vetlanda AB är följande.

Adress: Lasarettsgatan 8, 57432 Vetlanda

Tel: 076-02 97 527

e-post: Hassan@stadarnaivetlanda.com

 

Dataskyddsombud

Den övergripande och viktigaste uppgiften för
dataskyddsombudet är att övervaka att den personuppgiftsansvariga följer
dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska bl.a. vara kontaktperson för de
registrerade och personalen inom organisationen samt samarbeta med
Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.

Städarna i Vetlanda AB dataskyddsombud har följande
kontaktuppgifter:

Namn: Hassan

Adress: Lasarettsgatan 8, 57432 Vetlanda

Tel: 076-02 97 527

e-post: Hassan@stadarnaivetlanda.com

 

Ändamål och rättslig grund för behandling

 

Städarna i Vetlanda AB använder de uppgifter du lämnar
till oss för att jag/vi/verksamheten ska kunna ge dig en god och säker vård. De
används också i det systematiska och fortlöpande patientsäkerhetsarbetet.
Uppgifterna förs under vårdtiden löpande in i journalsystemet. Uppgifterna är
också till för att vara en informationskälla för dig som patient.

 

Den rättsliga grund som vi/jag/verksamhetens namn har
för att behandla dina personuppgifter är att hälso- och sjukvård är en uppgift
av s.k. allmänt intresse, det vill säga en verksamhet som är grundläggande för
att vårt samhälle ska fungera. Legitimerade psykologer är också skyldiga enligt
lag att dokumentera vården genom att föra journal (bland annat enligt
Patientdatalagen). Vår/min verksamhet precis som alla vårdgivare står under
tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg och i händelse av deras tillsyn
fyller patientuppgifterna en viktig funktion.

 

Lagringstid

Städarna i Vetlanda AB kommer att radera dina
personuppgifter i enlighet med reglerna i Patientdatalagen, dvs tidigast tio år
efter den senast gjorda journalanteckningen.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den
personuppgiftsbehandling som sker. Du har även, med de begränsningar som följer
av Patientdatalagen, rätt att få dina personuppgifter rättade, att få
uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall
begränsas, samt att i vissa fall invända mot behandling.

Du kan även ha rätt till skadestånd om dina
personuppgifter i patientjournalen skulle behandlas i strid med reglerna i
Patientdatalagen.

Mottagare av uppgifter

Uppgifter lämnas till utomstående endast om du i
enskilda fall samtycker till det. I särskilda fall kan vi dock ha skyldighet
enligt lag att lämna ut uppgifter, exempelvis när barn far illa.

 

Uppgiftsskyldighet enligt lag

I särskilda fall kan jag/vi/verksamhetens namn ha
skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter. En sådan uppgiftsskyldighet
gäller enligt reglerna i:

  • Socialtjänstlagen, om ett barn far illa
  • Socialförsäkringsbalken, när det gäller uppgifter
    som behövs för beslut i socialförsäkringsärende. 

Regler om sekretess och säkerhet för uppgifterna

För alla patientuppgifter, både sådana du lämnar och
sådana vi använder exempelvis i journalen, gäller de regler om tystnadsplikt
som följer av Patientsäkerhetslagens bestämmelser.

  

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen
rörande min/vår/verksamhetens behandling av dina personuppgifter.

 

Uppgifter som krävs enligt lag

 

Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens
föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i patientjournalen. De krav som
ställs är att vi ska föra in uppgifter om din identitet, väsentliga uppgifter
om bakgrunden till vården, de bedömningar som vi/jag/verksamheten gör, de
planeringar som görs, och de åtgärder som genomförs. Vidare ställs krav på att
vi anger vilken information som vi har lämnat till dig som patient, om val av
behandlingsalternativ, utfärdade intyg och remisser samt ingående och utgående
handlingar.